Nedostatak subklase IG

Imunoglobulini se razvrstavaju u pet klasa: IgG, IgA, IgM, IgD i IgE. IgG klasu imunoglobulina čine četiri različite podklase – tzv. IgG podklase/subklase. Za pacijente kod kojih se javlja potpuni nedostatak ili veoma nizak nivo jedne ili dve podklase imunoglobulina G (IgG), a vrednosti drugih imunoglobulina su normalne, kažemo da pate ili boluju od urođenog nedo statka podklasa IgG (IgG Subclass Immunodeficiency).

Antitela koja štite organizam od izazivača infekcija (antigeni – bakterije, virusi, gljivice i drugi mikroorganizmi) sastoje se od proteina koji se zovu imunoglobulini. Postoji pet klasa imunoglobulina: IgG, IgA, IgM, IgD i IgE. Većina anti tela koja se nalaze u krvi i telesnim tečnostima su IgG tipa. IgG klasa imunoglobulina sastoji se od četiri različite subklase - tzv. IgG subkla se, a to su: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. .

Za pacijente koji pate od čestih infekcija zbog nedostatka ili veo-ma niskog nivoa jedne ili dve subklase imunoglobulina G, a imaju nor-malne vrednosti drugih imunoglobu-lina, uključujući i ukupni IgG, kažemo da boluju od Nedostatka subklasa imunoglobulina G (IgG).

Mada sve subklase IgG sadrže an-titela, svaka od njih ima drugačiju funkciju u odbrani organizma od infekcije. Na primer, IgG1 i IgG3 subklase su bogate antitelima koji se suprotstavljaju proteinima-toksinima, koje proizvode bakterije difterija i tetanus; bogate su i an-titelima protiv viralnih proteina. Nasuprot tome, antitela/imunoglo-bulini tipa IgG2 se bore protiv po-lisaharida (složeni šećeri) koji bakterija (npr. Pneumococcus ili Heamophilus influenzae). Od ukupne količine IgG koja cirkuliše u krvo toku 60-70% čine IgG1, 20-30% IgG2, 5-8% IgG3 i 1-3% IgG4. Količina različitih IgG subklasa u krvi vari-ra sa godinama. Na primer, IgG1 i IgG3 dostižu nivo odraslih osoba već u 5-7 godini starosti, dok nivoi IgG2 i IgG4 rastu malo sporije, tako da tek sa 10 godina života dostižu nivo odraslih osoba. Kod mlađe dece, sposobnost da proizvode anti-tela na polisaharide koji se nalaze na površini nekih bakterija, tj. an-titela IgG2 subklase, razvija se mnogo sporije nego sposobnost da proizvode antitela na proteine. Ovi faktori se moraju uzeti u obzir pre nego što se dijagnostikuje nedo - statak ili nizak nivo subklasa IgG.

 

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


 

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag