Lečenje PIDa

Ova brošura bliže objašnjava šta su primarne imunodeficijencije ili urođeni nedostatak imuniteta i kako se leči.

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja imunog sistema. Ovi poremećaji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba. Smatra se da jedna od 2000 osoba boluje od PID, ali su neki oblici PID mnogo ređi od drugih. Takođe, neke forme PID su srednje teške dok su druge veoma teške. Najčešće budu otkrivene tokom detinjstva, ali se dešava da budu otkrivene i u zrelom dobu. Njihovo lečenje direktno zavisi od toga koji je deo imunog sistema oštećen.

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života. One nisu pove-zane sa SID-om (stečeni sindrom imunodeficita), koja se javlja usled virusne infekcije humanim imunovirusom (HIV). Za razliku od SID -e koja je prenosiva bolest, PID nisu zarazne, ne mogu se „dobiti“ niti se mogu „preneti“ drugima. Obzirom da dete može da nasledi PID od svojih roditelja, potrebno je da se budući roditelji koji boluju od PID posavetuju sa genetičarem ili imunologom ukoliko žele da imaju potomstvo.


Primarne imunideficijencije su podeljene u osam grupa: nedostatak antitela; kom-binovani nedostatak T I B limfocita; drugi poznati sindromi; bolesti imuno regulaci-je; nasledni poremećaj broja ili funkcije fagocita, ili oba; poremećaj urođenog imuniteta, auto-inflamatorne bolesti; nedostatak komplemenata.

• B limfociti (‘B ćelije’) proizvode imu-noglobuline, takozvana antitela; imu-noglobulini su proteini koji mogu da neutrališu mikro-organizme u telu pacijenta i pomognu fagocitima da ih prepoznaju, progutaju i unište

• T limfociti (‘T ćelije’) napadaju mikro-organizme, kao što su virusi, koji su napali ćelije u telu domaćina; T ćelije, takođe, proizvode citokine koji pomažu da se oporave i reorgani-zuju druge odbrambene ćelije u orga-nizmu.

• Fagociti gutaju (ili ‘jedu”’) i tako ubi-jaju mikro-organizme napadače

• Komplementi su proteini koji ubijaju mikro-organizme i pomažu drugim odbrambenim ćelijama domaćina.


U normalnim uslovima imuni sistem pomaže telu da se bori protiv infekcije koju izazivaju različiti mikro- organizmi (antigeni), kao što su bakterije, vi-rusi, gljivice i protozoe. Osobe sa PID, obzirom da njihov imuni sistem ne funkcioniše dobro, prijemčivije su za infekcije od drugih ljudi. Infekcije su kod njih češće nego što je uobičajeno i mogu biti posebno teške tj. teško izlečive, ili uzrokovane izuzetno retkim mikro-organizmima. Infekcije se mogu javiti u bilo koje doba godine, čak i leti. Lečenjem se postižu sledeći efekti:

• Smanjuje se broj ozbiljnih infekcija tokom života

• Smanjuju se simptomi koji prate osnovnu bolest

• Deca i odrasli sa PID uspevaju, koliko god je moguće, da žive nor-malnim životom

Lekari koji leče decu-pacijente sa primarnom imunodeficijencijom su pedijatri-imunolozi i dojk odrasle leče specijaliste alergolozi -imunolozi koji su se sub-specijalizovali za primarne ili urođene poremećaje imunog sistema. Lečenje zavisi od vrste poremećaja i mnogih drugih faktora, o čemu će detaljnije biti reči u ovoj brošuri.

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


 

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

pdf1

Laboratorijske analize

 

pdf1

Stručna preporuka za bolje lečenje

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag